رمان باز, دانلود رمان جدید, رمان عاشقانه, رمان با لینک مستقیم, رمان رایگان, رمان بدون سانسور, رمان طنز و کل کلی, رمان اجتماعی, رمان ایرانی, رمان خارجی, بزرگترین سایت دانلود رمان

برای ورود به آدرس جدید سایت رمان باز کلیک کنید

دانلود رمان گناهکار نوشته fereshteh27 با لینک مستقیم

دانلود رمان گناهکار با فرمت های pdf,apk,epub,jar
موضوع رمان گناهکار: هیجانی ، اجتماعی ، عاشقانه
رمان گناهکار نوشته: fereshteh27
تعداد صفحات رمان: ۹۷۴ صفحه

دانلود رمان گناهکار

خلاصه داستان: زندگیم رو پر از سیاهی کردم. پر از نفرت و تاریکی.
فقط به خاطر همون عذابی که همیشه ازش دَم می زد.
انقدر که برای خودم این واژه ی گناهکار رو تکرار کردم تا تونستم کاری کنم بشه ملکه ی ذهن و روح و قلبم.
او شعارش دوری از گناه بود ولی عملش… یک گناهکار حرفه ای بود.
یه آدم از جنس تاریکی ولی با ظاهری شیشه ای، شکست. بالاخره توانست ظاهر شیشه ای و شکننده اش رو هزار تیکه کنه.
اونوقت بود که ظاهر زشت و پلید گناهانش نمایان شد. و من دیدم، به چشم دیدم.
بزرگترین گناهان اون افراد گناهکار رو دیدم و نفرت رو تو وجودم پرورش دادم.
نفرت همون چیزی که بر قلب سنگی من حکومت می کرد. من…
آرشام… اسمم گناهکار، رسمم تباهکار…

قسمتی از رمان گناهکار
ﺧﺪاﯾﺎ ﮔﻨﺎھﮑﺎرم؟! ﺟﺰ اﯾﻦ واژه ای ﺑﺮ ﺧﻮد و اﻋﻤﺎﻟﻢ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﮔﺬارم.
‫ﭼه ﮐﺮدم؟! در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺑﺰرگ، ﺑﯿﻦ آدﻣﮭﺎﯾﯽ ﮐه ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺧﻮد ﺑه آﻏﻮش ﮔﻨﺎھﺎن ﻣﻦ روی آوردﻧﺪ‬.‬
‫ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ؟! آﯾﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﮔﻨﺎھﮑﺎر؟!
‫ﮐﺴﯽ ﮐه ﺑﺎ رﯾﺎ ﺧﻮی ﮔﺮﻓﺘه ﺑﻮد، ﺑﺎ دروغ ﺑﺮادری ﻣﯽ ﮐﺮد، ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻧﮓ ھﺎی ﻓﺮاوان اﯾﻦ و آن را‬ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽ داد.
‫ﻣﻦ، آرﺷﺎم، ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐه ﻟﻘﺐ ﮔﻨﺎھﮑﺎر را روی ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻢ. آری، ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻢ و ﺧﺪاﯾﻢ.
‫ﻣﻦ ﭼه ھﺴﺘﻢ؟! ﺑه راﺳﺘﯽ ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ ﺧﺪاﯾﺎ؟! ﺑﻨﺪه ی ﺧﺎطﯽ ﺗﻮ؟!
‫ِ‬ﻣﻦ آرﺷﺎم ﮐﺴﯽ ﮐه ﻣﻌﻨﺎی اﺳﻤﺶ ﺑه ﻗﺪرت وﺟﻮدش ﺑﮭﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘه. ﻣﻦ ﮔﻨﺎھﮑﺎرم.
از ﺧﻼف و‬ ﮔﻨﺎه اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪارم ﭼﻮن اﯾﻦ راه را ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم..
‫ﭼه ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑه ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ؟! ﺧﻮدم؟! ﺧﺪا؟! ﺑﻨﺪه ش؟!
‫اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﮭﯽ ﺧﻮاھﻢ ﻣﺎﻧﺪ از…

لینک کوتاه مطلب : http://romanbaz.com/?p=474